-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

امریکا دیگر سرزمین مطمئنی برای امریکایی نیست

ستار رفعت یاوز
کارل پوپر که در سخنرانی ها و نوشته هایش دموکراسی آمریکا را میستود، د رمقطعی و گفتگویی میگوید: 
" نمیخواهم دموکراسی آمریکا را مثابه آرمانی وانمود کنم. آمریکا کشوری است که در آن اعمال خشونت آمیز و تبهکاری بسیار زیاد است."
پوپر به این نکته میرسد که:
" آمریکایی ها دیگر مطمئن نیستند که سرزمین شان بهترین سرزمین و شکل حکومت شان بهترین شکل است."
این سخن پوپر دست کم برای این روزها و در این دوره صادق است و خوب میتوان آن را درک کرد. خشونت نژادپرستانه بعضی ماموران و فراتر از آن، رفتار و سیاست های دولت ترامپ علیه ارزش ها و قواعد دموکراتیک؛ همین واقعیت را نشان میدهد. امروز به تعبیر پوپر، آمریکایی ها نمیتوانند مطمین باشند که بهترین کشور و نظام را دارند. این یعنی پایان لیبرالیسم؟
درست است که دموکراسی آمریکا، بخشی از تجربه ی لیبرال دموکراسی در جهان است اما بخشی، نه تمام آن. به گفته پوپر نیاز نیست رژیم آمریکا را به عنوان بهترین الگوی لیبرال دموکراسی معرفی کنیم. دموکراسی اروپایی هم در تجربه لیبرالیسم جای میگیرد و میتوان دریافت که وضعیت بعضی کشور های اروپایی، از نظر شاخص های دموکراسی بهتر از آمریکاست.
نکتهٓ که پوپر میگوید اینست که خشونت ها در آمریکا بیشتر رییشه در سنت آمریکایی دارند تا در نظام سیاسی حاکم بر آن. خشونت پولیس آمریکا علیه شهروندان سیاه پوست نمونهٓ از این خشونت هاست. دموکراسی ها میتوانند و باید این سنت ها را مهار کنند و از خشونت ها بکاهند.
با وجود تمام اشتباهات و بدی ها، میتوان ادعا کرد که در میان نظام های سیاسی و اجتماعی تجربه دموکراسی لیبرال، بهترین تجربهٓ است که بشر در آن مشارکت داشته اند. سطح برخورداری شهروندان از آزادی های فردی، حقوق اساسی، رفاه و امنیت در این نوع حکومت ها بسیار بالاتر رفته است. تأمین آزادی ها و رعایت ها حقوق، در نظام های دموکراتیک چه در نوع آمریکایی چه اروپایی قاعده است و نقض آنها، استثنا. مردم آمریکا در اعتراض به خشونت پولیس، هزینه نمیپردازند و پولیس هم مجازات میشود. قانون و سیستم حقوقی و ارگان قضایی در حکومت های دموکراتیک، راه را بر استبداد میبندند و مقامات و سیاست ها را کنترول میکنند.
و مهم تر از همه، امید به اصلاح و تغییر در جامعه باز و آزاد و درمان مشکلات و مسایل آن بسیار بالاست. ظرفیت اصلاح و تغییر در آنها وجود دارد. به تعبیر پوپر "جامعه های آزاد خیلی باثبات نیستند.". این به دلیل وجود آزادی است، آزادی است که راه را برای نقد، اصلاح، تعمیر و درس گرفتن از اشتباه باز میکند.