-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

تُف و لعنت بر«ذات» انسان درکدام دین وآئین است؟


لعنت شعار نویس ( سلیمان دیدارشفیعی) درکلیپ آریانا سعید بر « ذات»، «باور» و «پیرو پیرو» انسان افغانستان از کجا آب می خورد؟اغتشاش بی هنران، در گسترۀ بی پرسان « بازارآزاد» آماس کرده است. شکاف بین هرزه گی و هنر، پهن تر، و بازکردن حساب براحساسات آنانی که عقل شان بیشتر درچشمان شان نشسته است؛ مُد شده است. سرمایه گزاری روی پرده کشی برچشمان عوام، سوژه اصلی پروژه اپراتیفی جنگ درافغانستان است.

«بازارآزاد» زمانی فاجعه میزاید که اختلال درهضم ارزشهای آزادی، نوعی اسهال ذهنی وزبانی به هدف دستیابی به شهرت و Making Money پدید می آورد.
کلیپ سفارشی«لعنت»، آریانا سعید آغازی تب آلود بر شروع یک دورۀ پرخاش های کاذب به نشانی نا معلوم است. «مانیفست» دامن زدن به ترس های کهنه و تازه دردل های مردم، درازسازی زنجیرۀ ترس های طبقه بندی شده است. از شرح وبسط تئوریک«مانیفیست» تحاشی می جوئیم که مقتضی یک دورۀ آموزشی است. دم نقد با ذکرکلیاتی دربارۀ «تُف ولعنت» دیدارشفیعی و آریانا بر «ذات» و «باور» انسان بسنده می کنیم.
کلیپ «لعنت» آریانا سعید درمذمت نفرت نیست، خود مؤلد حس نفرت و همه گانی سازی وهم است که با فرار از معرفی و آماج گیری مخاطب مشهور و پیدا، خودش را به «کوچۀ حسن چپ» زده و بی باکانه بر ذات و باور آدمیت تاخته است. 

 با طعم شعار برای فراموشی شعور، تکرارمتوالی و متفرعن این بند:
تف به تو لعنت
به زشتی باورت 
تف به ذات و هویت ویرانگرت

سر تا پای کلیپ را در یک دهشت فرضی شناور کرده است که در نتیجه، حس اضطراب و توهم مفروض درروان اجتماع را بیشتر از گذشته باد می دهد؛ صد البته که هدف همین است.  در تلاشی محسوس، یک ترس اسطوره ای جایگزین اهریمن طالب وشبکه حقانی شده است. کاربرد تُف و لعنت تنها لجن مالی عمدی بر مفاهیم مطهر ( ذات، باور و پیرو پیرو) نیست؛ دراصل، برای گول زدن افکارعمومی و استمرار فراموشی از جانیان حاضر درصحنه است.
طالب شویی آشکار:
ای تاریکی پندار وهم انگیز
تو ای از نفرت و دد باوری لبریز
تو این کابوس وحشتناک تکراری
دراکولای خون آشام دندان تیز
نماد جهل تاریکی، سیه روزی
تو شبح خوفناک و خیلی مرموزی
... نه آنم که شوم در بند زنجیرت
برو گمشو تو با آن پیرو و پیرت
یقین که نسل روشن فردا
بکوبد بر سرت، سازد زمینگیرت!

زننده گی خطای فهم در تُف و لعنت به « پیرو پیرو»، خیلی جدی و غرقه کردن فلسفه تاریخی وفرهنگی حوزۀ تمدنی واسلامی خراسان، درجهل شعاری است. قابل درک است که سلیمان دیدار نام، متوجه این جنبه از عقامت فکری خود نبوده است. 
این کلیپ با شعارغیرشعری، درنفس خود مخزن کین است؛ اما نه برضد تروریزم، طالب، القاعده، شبکه حقانی و داعش؛ بلکه  بم خوشه ای است بر مرغزار روح مردم عادی زخم خورده از ترس ها و دهشت های شناخته و نا شناخته؛ ترس پروژه ای، هیبت بدون چهره، بی نام، گمراه کننده... تا ابرهای تیرۀ دلهره و هول درسپهر اذهان خلق، رقصان و قهقهه زنان پاینده بمانند.  در یک تلاش زود بازده، باید قضاوت و احساس زود باوران و خوش خیالان عوام، نرم و ارزان تسخیر و مدیریت شود.
مأموریت مجریان شعار ساز و بدن نما، برای خود شان مشخص و به ساده گی قابل تعریف است: پول اپراتیفی و شهرتی که کذب وصدقش مهم نیست؛ مگر برای روح متألم افغانستان، فراتراز عربده کشی دروغ، قیافه گیری، بازتولید وهم و ترور و حرکت دریک تونل بی پایان تاریکی، چیزی ندارد. این ستیژ آرایی، یکی از نرم افزارهای عملیاتی برای همرسانی اعلانات داعش است؛ بدون نام گرفتن از داعش...

بیت نویس تازه به صحنه آمده که پاره هایی از یک طرح شعاری را « مانیفیست» می گوید، چقدر حوصله به کار است تا شرح مانیفیست برایش نوشت. بیت نویس و بیت خوان، هردو ماله کش های یک فاجعه ذهنی و روانی برای مردم ما هستند. غمزه می کنند و برای شان اهمیتی ندارد که پالیز تا وسر شود.

ای آن که  این ایراد نامه را می خوانی، آیا در هیچ دین آسمانی، به شمول تعلیمات یهود و نصارا، آئین های زمینی طاغوتی، ایدیولوژی های اجتماعی، سیاسی و جنگی غیردینی، مارکس، هیتلر، ماوتسه دون، هندوئیزم، فراعنه، گاو پرستان و شیطان پرستان، دراکولا و دو پا های خون آشام، دیده ای یا خوانده ای که بی مقدمه بر سرشت و«ذات» و «باور» آدمیان و حتی دشمنان خویش ( به عنوان خلق الله) تف و لعنت پاشیده باشند؟ 

ذات، همزاد پاک نژاد و کثیرالجوانب وجودی انسان است با نمودار ها و شمایل طبیعی، جبلی و معنوی. به گواهی نصوص مقدس ادیان آسمانی و نظریه های فلسفی و اجتماعی، « ذات» و باور خمیرۀ روحانیت بشر است.  
این دو هرگز علیه آفت طالبان و داعش کلیپ نمی سازند. این شعر مخاطبش جامعه افغانستان وفربه سازی دلشوره ومقاومت زدایی است. هرگاه این دونفر، خود را درقطار بنی آدم حساب می آرند، دشنام شعاری و کلیپ التقاطی به صدای آریانا قبل از همه تف و لعنتی است که به «ذات» و « باور» خود شان نثار کرده اند. قبل از همه علیه ذات انسانی خود وسپس بر فطرت اجتماعی عصیان کرده اند.
تف و لعنت بر ازلیت آفرینش فطرت آدم، یعنی حمله بر فعلیت فضیلت های عالم انسانی. اگریکی از مفرزه های دینی در داخل افغانستان، دنبال این کلیپ سازان بیفتد، سهل می توانند با استناد به احکام قرآن و احادیث، حداقل به بیان آیۀ شریفه زیر این ها را به دادگاه پرسان بکشانند.
«و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر مماً خلقنا تفضیلاً
      قرآن، اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰

 ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا بر نشاندیم، از چیزهای پاکیزه روزی‌ شان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم.
تُف به باور عام جامعۀ اسلامی پی آیندی ناگوار دارد. تف به باور زشتت. عقیده ویرانگرت. تف به اجداد سلیمان و آریانا است. تف به پیر و پیرو ات؛  بازیافت دهشت تروریستی به نفع نیرویی است که برای سفید کردن هویت چند بُعدی طالب و شبکه حقانی وارد عمل شده که در اعلانات پسا توافق بین طالب وخلیلزاد، « تروریست» خیالی اختراع می کنند که وجهه تسمیه اش همانا داعش است با پسوند من در آوردی خراسان. همه ای این مفاهیم کج ومعوج را که گاه کنار هم و گه، دربرابر هم قرار بدهید، تصویر یک وهم ناشناخته اما موجود و گریزناپذیر شکل می گیرد که در تیتراخبار رسمی لابد داعش نام می گیرد. این است همان رمز عبور این بازیافت خوف بی نام و طراحی شده در شعار هارمونیک و زور زدن های آریانا.
برای گریز از آوردن نام طالب و شبکه حقانی، از چاله به چاه می افتد و همه ای جامعه را به شلاق اهانت می کشد. تف به ذات و هویت ویرانگرت. باران لعنت بر کل عقاید و باورهای اسلامی مردم.
اگر فقط ثقل مساله را در بحث «پیر» متمرکز کنیم، این پروفیسورجوان کم سواد که مسلک شعارهای کنده کنده را برچسب مانیفست می زند و به نفرین و هتک «هویت» مردم کمر بسته، مشتش باز می شود.
سجایای آدمی، ودیعه خدا درنهاد اشرف مخلوقات است. تف و لعنت برآن، قیام علیه کرامت الهی درضمیر بشر و قبل از همه بی حرمتی درشت به «باور» و «ذات» انسان هاست. صرف نظر ازین که یک فرد معترض به این ضاله های فکری سلیمان نام و آریانا باور دارد یا نه، نه سلیمان دیدار و نه آریانا سعید صلاحیت و توان تعرض بر «ذات»، «باور» و هویت مردم افغانستان را ندارند. آریانا سعید و باند کم سواد و سیارش، با تکبر و با استفاده از هرج مرج و پریشان حالی مردم ما به شیوۀ « نری و غری» و شلیه گری پیش رفته اند.  
این سناریوی جعلی را می شد در بافت واژه گانی شعار منظوم این کلیپ، با صراحت علیه اندیشه و کردار طالب، شبکه حقانی، حزب تحریر و داعش تنظیم کرد؛ اما چنین کاری صورت نگرفته؛ درنقشه قرارنیست چنین شود و صرفاً همانند پرتاب موشک های کور، ذات و باورهای دینی وعرفی مردم آماج قرارگیرد تا ترس وتخویف موهوم در لایه لایه جامعه مثل آسیابی آخرالزمانی به دور خود بچرخد و جوهر ترس به قوام برسد. درین کلیپ از شعر خبری نیست و یک شعارآبکی به ضد شعر و شعور تغییر جهت یافته است. سلیمان نام که بر ارتکابات شعاری موهن، برچسب «مانیفیست» زده، دربرابر آفریده های همسالان خویش مثلاً سهراب سیرت، کاوه جبران و... در کدام پسکوچۀ معادله می ایستد؟
یکی از مولفه های شرف ذاتی انسان، داشتن آزادی «باور» واعتقاد است. حتی پیامبر از مداخله در امر «باور» برحذر داشته شده است. تف و لعنت که به جایش!
قرآن در سوره ۸۸ ، الغاشية - جزء ۳۰ خطاب به پیامبر می گوید: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
ترجمه: پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏ اى تو بر آنان تسلطى ندارى
اما دریوزه گران سرسام « بازارآزاد»، بر ذات و باور خلق الله تف و لعنت انداخته و«مانیفیست» اختراغ می کنند! جایگاه شعارنگار و اجرا کننده دراحکام دینی به روشنی قابل توضیح است؛ همان گونه که درقوانین رسمی نافذه درافغانستان مستوجب پیگیری است.
مواردی را درباب « پیروپیرو» که درشعار ضد شعور درکلیپ آریانا تف ولعنت شده، بعداً مطرح خواهم کرد.