-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۳, جمعه

از سرجمع اطلاعات و گزارش ها فهمیده می شود که نسخه سیاسی پاکستان برای افغانستان، نظارت و کنترول دایم «سیاست خارجی افغانستان» از طریق استقرار مجدد یک حاکمیت شبه عبدالرحمان خانی در وجود طالبان است. برخی ها اعتراض کرده اند که چرا جنرال بجوا رهبر نظامی پاکستان پیشقدم مذاکرات سیاسی به نماینده گی از طالبان است.
چرا نباید چنین باشد؟
پاکستان گارنیزیون استراتیژیک انگلیس بعد از تجزیه هند است. انگلیس و پاکستان در نصب طالبان در هسته قدرت، منافع خود را دنبال می کنند. از نظر سیاسی، کاروان «دیورند» هنوز متوقف نشده، و به راه خود ادامه می دهد. تنها تغییری که درین مدت حاصل شده، واقعیات سیاسی و نظامی درافغانستان و ظهور چند انگلیس دیگر در اطراف افغانستان است. بناء جنگ ما در واقع جنگ آنها و برای آن هاست.
حال سوال این است که سیاست کنترول روابط خارجی افغانستان در دایره امکانات امروز می گنجد؟
پاسخ منفی است. حتی حضور طالب در حیات سیاسی آینده افغانستان، درواقعیت امر، جنگ با واقعیت زمین است.