-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۲, پنجشنبه

مردم بیدار شده اند

نوشته: سرهنگ برنا

شبکه تلویزیونی طلوع ؛ داعش را طوری نمايش ميدهد كه طالب و ظلم و ستم و وحشت و قتل عام، ترور هاي زنجيره يي علما، سياسيون، انهدام مساجد با مجلدات قرآن، به خاك و خون كشيدن مسلمانان وطن، پاره كردن طفل شش ماهه از ميان در كنر و سائر جنايات سي ساله اين گروه مزدور وحشي و نکبت بار را مردم فراموش كنند  و به داعش ساخته گي كه در واقع همان طالبان سگ پدر و بد ذات است، اذهان عامه را منحرف نمايد و با فروختن واجدانش، حق الزحمۀ حرام تبليغات غلط خویش را از امريكا، انگليس، عرب ، شيوخ خليج و سلفي هاي خون آشام دنيا به جيب كثيف اش بریزد.