-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۶, دوشنبه

همه پروژه ها به شرکت سلام رحیمی اختصاص یافته

روبرداری از اقتصاد و سیاست جهان
وزارت صلح وپروسه صلح را دریابید: بعدازاین که سروصدای وزارت صلح درسهم عبدالله شایع شد یعنی ازسه ماه قبل در وزارت صلح زنگ چورنواخته شده. رحیمی وزیر ان وزارت رئیسان مالی وتدارکات را برطرف وبه سایربخش ها انتقال داد ویکی ازمهره های دزدی اش را درریاست تداکات ازریاست دفتررئیس جمهورانتقال داد وهمزمان پسرمامایش را به حیث سرپرست ریاست مالی تعین کرد وبخاطراینکه مسیر دزدی اش ساده ترگردد صلاحیت مالی الی ده میلیون هم به رئیس دفترش اعطا کرد.
 اکنون زنگ چورنواخته شده پروژه ها بدون اعلان داوطلبی به شرکت هایی که ازسابق درارگ با رحیمی کارمیکردند و روابط داشتند با دوبرابرقیمت داده می شود وآنان
مجبوراند نصف پول را به رحیمی به صورت پیشکی بدهند، خریداری های وزارت صلح اگرچک گردد چپرکت وترموز شفاخانه مزارفراموش همه خواهد شد مانند خریداری های سابق ریاست دفتررئیس جمهور حتی ازپول اب معدنی هم باید برای رحیمی سهم داده شود. ماهانه میلیون ها افغانی صرفا بنام میوه خشک-غذا، مواد ضد عفونی وماسک مصرف میشود حالانکه درتمامی وزارت بیشتراز بیست کارمند مصروف کارنیستند برای بیشترازپنجاه تن معاش اضافی تا مبلغ های بیشتراز دوصد هزارمنظوری گرفته که معاش اضافی 27 تن انان را رحیمی واپس میگیرد که ماهانه بیشترازسه میلیون میشود. سند های مالی سال گذشته وزارت صلح دراداره امور موجود مییاشد که فاجعه باراست اما کسی جرئت دیدن انرا هم ندارد.
رحیمی سه دفتریکی درارگ، یکی درشش درک ویکی هم درداخل وزارت صلح دارد که بنام مصارف این دفاترماهانه میلیون ها افغانی اخذ میشود. دوازده عراده موترزرهی وغیرزرهی درخدمت رحیمی میباشد که بیشتران درخدمت فامیلش قراردادر وماهانه هزاران لیترتیل برایش سرازیرمیگردد حتی دوعراده موترزرهی دولتی درنزد برادرش که هیچ مسئولیت دولتی ندارد قراردارد. رحیمی که دارای سابقه داشتن کارمند خیالی درارگ بود وتمامی این موارد را توسط فرد بنام ویس هدایت که ازنزدیکان نادری خیاشنه اش میباشد انجام میداد امروزوزارت صلح را بد ترازارگ ساخته حتی یک زمانی سکرتررحیمی میگفت که مارئیس جمهورهستیم دست همه خلاص که بدون شک چنین بود، بد ساختن وجه ی افراد نزد رئیس جمهورازامورات کاری روزانه اش بود. 
رحیمی خودرا امپراتورارگ مینامید ریاست دفترواداره اموررا یکی ساخت وهرانچه میخواست انجام میداد حتی امروزعمال رحیمی درارگ واداره امورحاکمان بی چون وچرا اند. فضلی رئیس فعلی اداره امورمصروف انتریوی زیبا رویان دروزیراکبرخان است واز جریانات اداره امورکاملا بی خبر اما عمال رحیمی اداره اموررا به صورت کامل دراختیاردارند وفکرنکنم تا سالها ارگ واداره اموراز شر انان خلاص گردد. وامروزهم بازیرکی کامل درکمین است که رئیس جمهورچی وقت قهرمیباشد ودرهمین موقع کدام حریفش را بیاد رئیس جمهوربدهد تا منفک وبه سارنوالی معرفی اش کند. دفتررحیمی درارگ برای کارنیست بلکه کمین گاهی است که درجستجوی قهربودن رئیس جمهوراست تا چگونه وچی کسی را ازمحوطه ارگ به بیرون پرتاب کند وخودش به خاطرارام عمالش را به منصب های بلند معرفی کند وتوسط انان کسب درامد داشته باشد. 

احکامی که رحیمی ازرئیس جمهورمیگیرد ازمجرای ریاست دفترنیست بلکه خودش به صورت مستقیم امضا میگیرد ودرریاست دفترثبت میکند بارها تجربه شده که جدول ضمیمه حکم رئیس جمهوررا بعداز امضای حکم تبدیل کرده وافراد انرا تغیرداده اند ویاهم میزان پول جدول هارا تغیرداده ومهرریاست دفتررا میکردند فقط زمانی شما واقعیت هارا درک میکنید که سکرتررحیمی مست گردد وقدرت نمایی کند و لب به سخن بکشاید. این موضوع را به صورت ضمنی یک زمانی امرالله صالح هم یاداوری کرد اگربه خاطرداشته باشید.

 قراراست دوباره رحیمی دریکی ازمنصب های بلند حکومتی گماشته شود درکناراینکه پروسه صلح را هم دراختیارداشته باشد. معلوم نیست که این مرد چی دارد که رئیس جمهورمحوان است هیچ سند تحصیلی نداشته وبعدازگذشت هفت سال کار درتمامی ارگ سوانح این فرد مشکوک وجودندارد وبا مراجعه مکرر طی سالهای گذشته اداره امور موفق به ثبت دارایی رحیمی نشد . اکنون یکی ازمهم ترین روند های ملی را به دست چنین فرد مشکوک واغشته به فساد تسلیم کرده هیچ امکان صلح با بودن رحیمی وجودندارد چون هیچ کاریکه درامد مالی برای رحیمی نداشته باشد برایش مهم نیست صلح یک پروژه کسب درامد برایش میباشد وبس میزان اگاهی ازپروسه صلح را درمصاحبه اش با طلوع همه دیدند وشنیدند. تعداد ازوکیلان پارلمان درجریان کامل این مسایل هستند اما چنان خاموش شان ساخته که حرفی برای گفتن ندارند. برای به دست اوردن اسناد کامل موارد بالا فقط توسط یک نهاد بی طرف به اداره امورمراجعه صورت گیرد وبس انگاه چی رمزهای دیگری بازخواهد شد....برای اثبات این مسایل کافیست با یک نفر دوست واشنا اگردارید درارگ ویاهم وزارت صلح تماس بگیرید.