-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۴, چهارشنبه

ترورایاز نیازی؛ نوبت به دیگران نیز می رسد. 

امریکا در بازی نو، با تشکیل بلک واترافغانی و ایجاد بستر تحریکات نیابتی آشکار در حوزۀ افغانستان، از هر سو واکنش برانگیخته است. واگذاری قدرت به بلک واتر پاکستان- امریکا، تخلیه زندان ها از جانیان نیابتی، و آیندۀ مستقر سازی طالب درارگ کابل، دایرۀ وحشت را گسترده کرده است. نیروهای ضد طالب که از نظر داشتن رهبری با کفایت نیز در یتیمی به سر می برند؛ بسیار پریشان اند و با هر نیروی منطقه ای ضد بلک واتر دست اتحاد می دهند.