-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

حمید خراسانی دو باره به دادستانی احضار شده


امرالله صالح گفته است که خراسانی به تعهداتش وفادار نمانده است.  منابع قضایی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که دادستانی کل امراحضار دو باره عبدالحمید خراسانی را صادر کرده است. 
این دستور به هدایت امرالله صالح اجرا شده است. حمید خراسانی با وصف آن که به پنج سال حبس محکوم شده بود، دریک چرخش قاطع، براساس یک ساخت و بافت خصوصی با نفرات امرالله صالح از زندان رها شده بود. این درحالی است که مشارالیه هماره مدعی بود که امرالله صالح با وی دشمنی خصوصی دارد.

درگزارش آمده است که علت جلب دو بارۀ حمید خراسانی این است که وی نتوانست بر تعهدات خود نسبت به امرالله صالح وفادار بماند. از وی خواسته شده بود که درچهارچوب برنامه های صالح در پنجشیر و کابل دست به فعالیت بزند. مبالغی هم دراختیار وی قرار داده شده بود. اما افشای خبر بندو بست حمید خراسانی با امرالله صالح، ( بعد از رهایی وی)  باعث انزوای حمید خراسانی در میان کسانی شد که قبلاً از وی حمایت می کردند.
گفته شده است که امرالله صالح نسبت به صداقت خراسانی دراجرای تعهداتش مظنون است. صالح گفته است که حمید خراسانی مرا گول زده است. اما واقعیت این است که حمید خراسانی به تعهداتش پای بند است؛ اما از سوی افرادی که روی آن ها حساب کرده بود؛ تحریم شده است.