-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۶, جمعه

خاطره اسحاق زی/ قاچاق دختران وزنان از کابل به دوبی


دفترخدمات جنسی به مقامات ارشد دولتی/ در دفتر تحت پوشش خاطره اسحاق زی درشهر نو چی درجریان است؟بربنیاد اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان از یکی از دوایر تابعۀ شورای امنیت ملی، خاطره اسحاق زی وکیل پیشین درشورای ولایتی کابل یک دفتر تحت پوشش درشهرنو کابل مفتوح کرده است. گزارش می گوید که اسحاق زی مشاورغیابی اسدالله خالد است و مخارج دم و دستگاه مشکوک وی از سوی حاجی اسد پرداخته می شود.

وظیفۀ دفتر بی نام و نشان خاطره اسحاق زی دراصل به دام انداختن دختران و زنان و پیشبرد خدمات جنسی به مقامات ارشد وزارت های دفاع، داخله و نماینده گان ولسی جرگه است. پسرمالک شرکت الکوزی یکی از مشتری های خاطره اسحاق زی است و ازین طریق انتقال دختران ازکابل و دیگر ولایات به دوبی سازماندهی می شود.
درگزارش سری قید شده است که بسیاری از اراکین ارشد دولتی و نظامی درجال خاطره اسحاق زی گیر افتاده اند و خاطره درنظر آنان به یک امپراتور کوچک جلوه گر شده و امرونهی او را به جا می آورند. 

درگزارش آمده است که هر چند ریاست  امنیت کابل بخش معاونیت شهری ضمن نظارت برکارهای خاطره دوسیه قطوری را نیز آماده دارد؛ ولی کسی را یارای  نزدیک شدن به این خانم نیست. هر شاکی ( چه مشتری چه خدمت گزارجنسی) به زندان وزارت داخله تحویل داده می شود. رابطۀ خاطره با وزیرداخله و رئیس استخبارات وزارت برقرار است.

درگزارش یاد آوری شده است که ده ها دوسیه درقفسه های فرماندهی امنیه پلیس کابل درین رابطه خاک می خورد وتمام  مراکزی  که لینک با وزارت خانه ها دارند برای این خانم حق داری می کنند و همچنان   قرارداد های وزارت  دفاع اکثراً از طریق این خانم به متقاضیان داده می شود.
شماره تماس دایم وی با حاجی اسدالله خالد این است:  ۰۷۹۵۳۳۵۴۲۵
این درحالی است که کابل عملاً درمحاصرۀ قطعات داخلی وعملیاتی بلک واترافغانی ( طالبان) قرارگرفته و اکثرولایات با خطر سقوط رو به رو اند.
مجالس باده گساری اسدالله خالد با حلقات خارجی خصوصاً با دپلوماتان آسیای میانه از طریق خاطره اسحاق زی سازماندهی می شود. درگزارش واضح تذکر داده شده که ناتو وامریکا درهمیاری با استاد سیاف کماکان طرفدار ابقای اسدالله خالد در مقام وزارت دفاع می باشند.