-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه

وظیفه سترعورت زن به دوش مرد است؟

« روایت است که آقا شیخ حسینی در بیرجند فتوا داده بود که همه زنان در حمام زنانه باید لنگ بپوشند... زن ها عموما اجرا می کردند و آقا شیخ حسین چنان در جامعه نفوذ و در حمام ها چشم و گوش داشت که هرگاه زنی بدون لنگ در حمام شستشو می کرد، خبر به گوش شیخ حسین می رسید و در جلسات دیگر حمام چندان او را با لنگ های تاب داده می کوفتند و تعزیر می کردند که از هوش می رفت. این قانون به سختی اجرا می شد. وقتی زنیدلاک که لنگ حسابی نداشت پارچه و به قول عوام « لته، کهنه ای ... به دور کمر بسته بود که آن قدر کوتاه و پاره پاره بود که هیچ جا را نمی پوشاند ، زن های دیگر که این وضع را دیدند به او گفتند: خاک عالم، این دیگر چیست، این که هیچ سوراخی را نپوشانده و نپیچیده؟ زن دلاک جواب داد شما درست می گوئید، پوشاک قابلی نیست، ولی لااقل لته ای هست که دم دهن آقا شیخ حسین را ببندد!

منبع: نساجی ایران
تالیف مهدی بهشتی پور