-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

نامه به امرالله صالح از شکردره

نامۀ ارسالی به گزارشنامه افغانستان

غصب حدوداً ۳۰۰۰ جریب زمین در شکردره  توسط باند والی کابل

در قریه انتفات ولسوالی شکردره بیشتر از ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی را به همکاری ولسوال شکردره، قومندان امنیه شکردره، مدیرامنیت شکردره، مدیر اراضی، رئیس و معاون شورای ولسوالی و چندتن ملک با قباله جعلی آماده شهرک ساخته و به فروش رسانیده اند.

البته قرار گفته والی  در این کارشان  رئیس ارگان های محل نیز شریک است که همه گروپ غاصب این زمین ها به ده تن می رسند.
یکی از برنامه های شان این است که در این منطقه مهم و استراتژیک مردمان مناطق نا امن مشرقی را به همکاری چند تن وکیل ها به مثل عبدالرووف شپون و تره خیل جابه جا کنند.

اگر واقعاً امرالله خان نیت مبارزه با مفسدین را دارد، پس از خیانت های والی کابل و تیم غاصب او شروع کند که در قریه انتفات و دره شکردره  چقدر زمین را غصب نموده اند؟
برای عملی شدن این پلان والی کابل از چند ماه قبل  ولسوال های کارکن را از ولسوالی های شمال کابل خلاف همه مقررات دولتی خانه نشین ساختند و جوان های وابسته به باند غصب زمین را در این ولسوالی ها جابه جا نمودند تا زمینه جعل اسنادهای زمین برای شان آسان گردد.