-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

منبع امنیتی: اسدالله ولوالجی کتاب ممنوعه نوشته است

نام اسدالله ولوالجی درفهرست سیاه ارگ درج است.پیوست به حملات آدم کشان مرتبط با رأس القافله فساد و خشونت مستقر در ارگ، سرانجام نوبت به پژوهشگر، شاعر و مبارز قدیمی رسید. قلب و روح دوست عزیزما اسدالله ولوالجی را به شکل بسیار خشنی به درد آوردند. ایشان بی درنگ اظهارداشته است که او با هیچ کسی دشمنی ندارد و نمی داند چرا خانواده او را آماج گرفته اند.

اما منبع ویژۀ امنیتی به گزارش نامه افغانستان اطلاع داد که اسدالله ولوالجی درسال 2011 کتابی مهمی نوشت که نشان می دهد «ناقلین پشتون» چه گونه به دستورحکومات قبلی، در چند مرحله از مناطق مرزی و قلمرو هند انتقال یافته و در شمال افغانستان مسلط شدند. کتاب ولوالجی بربنیاد مدارک معتبر و ثقه تاریخی استوار بوده و استادانه نوشته شده است که در واقع، درصورت انتشار بم روشنگری درتاریخ معاصر افغانستان به حساب می رود.

نام ولوالجی درفهرست حذفیات زنجیره ای چهره های مؤثر از قبل در ارگ وجود داشت.
ولوالجی ازحافظۀ ای بسیار نیرومند و پویا بهره مند است. وی دست کم سه کتاب اول خود را بعد از فروپاشی دم و دستگاه مارشال دوستم در زمان طالبان، درپشاور با تکیه بر خاطره های زنده و تازه ای خویش به تحریر آورد. ( وی مدتی دراتاق استاد پرتو نادری درناحیه صدر زنده گی می کرد و همه روزه، سرگرم نوشتن می بود).

در سال 2011 حلقات تندرو درحکومت کابل، دراثرانگیزش یک حلقه خاص از بیرون نظام، بعد از آن که مطلع شدند ولوالجی کتابش را به پایان برده، وقرار است درکابل انتشار یابد، مقارن روزهای ترور جنرال داوود داوود، به خانه اش حمله ور شده بودند. حمله بر خانه ولوالجی درآن زمان نخستین نتیجه ملموس خود را نشان داد. کتاب ولوالجی از چاپ بازماند.
منبع امنیتی همچنین به گزارشنامه افغانستان هشدار می دهد که حذف و از صحنه برداشتن نویسنده گان عمده که اسامی شان به عنوان معاند نظام انارشیستی کنونی درفهرست درج است، ممکن است یکی بعد از دیگری به اشکال خود مورد یورش قرار بگیرند.