-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۷, شنبه

تا زمان رهایی همه ای پنج هزار تروریست طالب، گروه مسلح ( به گفته اعلانات طلوع) «خارجی» را جمع و جور و درمحورهای کلیدی کشور تقسیمات خواهند کرد.
نام طالبان درتبلیغات رسمی امریکا، حکومت افغانستان و حتی کلیپ آریانا سعید از جدول «دشمنان» امریکا، حکومت و مردم افغانستان حذف شده و جایش به یک وهم درحال تشکل داده شده است.
به اخبار شبکه های خبری نگاه کنید؛ راز دست تان می آید. حکومت بدون طالبان در 19 سال، یک مخالف مسلح عمده داشت که نامش طالب بود. حکومت التقاطی طالب و غیرطالب، دشمن جدید خواهد داشت که یکی از چندین نام وفرکسیون هایش را داعش گذاشته اند.