-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۶, جمعه

پنجشیر و بدخشان معروض به خطر است

از بازی انتحاری- اپراتیفی این نگرانی جان گرفته است که نشود مرکز داعش، پنجشیر و بدخشان در نظرگرفته شده باشد. کمترین تردیدی نیست که پروژه داعش در افغانستان امری تاکتیکی و موسمی است؛ اما درپنجشیر و بدخشان یک پوشش جدید افراطیت را به وجود می آورد که حداقل ممکن است یک قرن دیگر قابل تلافی نباشد. گروه هایی در پنجشیر و بدخشان سعی دارند از مرگ مولوی ایازی، «پیراهن پرخون عثمان» درست کنند و جبهه داعش و حزب تحریر را عملاً درعرصه نظامی فعال بسازند. هرگاه، سنت «مجاهدین» در پنجشیر زیر فشار بازی جدید پوست بیاندازد؛ یک رهبری جدید اسلام گرایان خوارج گونه ظهور خواهد کرد؛ گویا پلان اصلی همین باشد.