-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲, دوشنبه

امان از شر درون این قوادان

من از چتکه پرانی جاهلانۀ این شخص به نام معشوق رحیم دربرابر خودم  شگفت زده شدم.  این قرمساق، بی آن که درهیچ موردی با من طرف باشد، بی جهت و شخصی برمن تاخته است. 
شبکه های اجتماعی محل اطلاع رسانی های صد رنگ است. کسی ترا مجبور نمی کند حتمی یک مطلب را قبول کن؛ درغیرآن مواخذه می شوی. قبول و یا عدم پذیرش یک خبر، یک نظریه، یا یک صحنۀ دیداری برای یک مخاطب امری اختیاری است. اما هیچ کسی نباید با تکبر و بدمنشی به خود حق بدهد که قلم به شرح شر درون و مدفوعات ذهنی خودش درمورد دیگران بگرداند. 

دیوث خان، تو چی دانی که من اطلاعات خاص را از کدام منابع می گیرم؟ دم و دستگاه امنیت ملی با آن همه درازا و پهنایش، دنبال همین گپ است. توچی دانی که من اسدالله ولوالجی را از کدام سال ها و در چی پیچ وخم های زنده گی می شناسم؟

هیچ کسی مکلف نیست به هر آدمک پاچه گیر حساب پس بدهد. به اندازۀ دهانت گپ بزن؛ نشود از ته مانده های همان «ناقلین» هندی یا نایب فکری آنان باشی!؟
برای اشتهار، درمسجد رفع حاجت نکن.