-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۳۱, شنبه

اقدامات خطرناک تیم حاکم دو باره شروع شده است


اشاره: تیم اشرف غنی نگران انتقال قدرت به طالب بلک واتر نیست؛ سرگرم پیشبرد توطئه ملی دریک سطح وسیع است.


گزارش رسیده که شخصی به اسم  فقیری از  پریان‌پنجشیر، دست نشاندۀ فرید حمیدی رئیس دادستانی درمقام رئیس زندان پلچرخی گماشته شده است و کار خود را با دو نوع تخطی شروع کرده است. درگیرودار رهایی زندانیان، میلیون ها دالر از شبکه های مافیا می گیرند تا کلیدی ترین قاچاقچیان و قاتلان را رها کنند. وظیفه ثانوی فقیری پریانی، بخشی از فساد سیاسی بسیار جدی است.
وی به هزاران زندانی ابلاغ کرده است که درازاء درج اسامی شان درفهارس عفو یا تخفیف، نخست باید تذکره جنجالی الکترونیکی بگیرند. هزاران تن از افراد واجد شرایط تخفیف و عفو در برابر این سفارش رسمی فقیری پریانی دست به مقاومت زده اند و تنش داخلی بین طوایف مختلف را دو باره دامن می زنند. پروسه رهایی هزاران زندانی روی همین مساله معلق مانده است.
اکنون گزارش می رسد به هزاران تن از بازنشسته گان اعلام کرده اند که قبل از اخذ معاشات شان باید تذکره الکترونیکی بگیرند و این برخورد نیز باعث تفرق و ناراحتی بسیار شدید مردم شده است. 
فقیری پریانی چندی در پنجشیر نیز توظیف شده بود تا ختم نفاق و تمرد بپاشد که به سختی شکست خورد و فقیری را دو باره به کابل طلبیدند.