-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۹, دوشنبه

زلا زازی آمرجنایی قوماندانی امنیه خوست تعیین شد

گزارش می شود که زلا زازی، به‌حیث آمر جرایم جنایی فرماندهی امنیۀ ولایت خوست گماشته شده‌است.

معلوم نیست هدف ارگ از این نوع تعیینات چیست در حالی که هزاران طالب یال دار از زندان با عقده های جنسی و روانی آزاد شده اند و  گراف راپور واقعا ت جنایی از ولایت خوست پیوسته افزایش نشان می دهد، جوانان اش از فقدان  امکانات  پول درمانده شده و از فرط بیچاره گی به همجنس بازی  کتله ای رو آورده اند؛ ارگ یک دخترجوان را که هیچ گونه تخصص مسلکی ندارد و با والی و  فرمانده خوست احتمالا  رابطه دارد؛ به صفت امر جنایی تعیین می کند.  این واکنش  دولت در مقابل بلک واتر خون آشام افغانی و گروه درحال ترقی، حقانی است؛
  چون خوست نزدیک ترین  ولایت برای پایگاه شبکه حقانی میباشد.