-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۰, سه‌شنبه

ترمپ با آبگردان طالبان، «خون گرم» می نوشد

به نظر می آید که پیمان تحویل دهی مجدد افغانستان به تروریزم، نزدیک به شکست است.

ترمپ از نشان گاه تویتر، با حمایت از کرایه گیری « سگ های جنگ»، به روح و حق حیات صد ها هزار انسان تلف شده درافغانستان ماشه کشید:

 « ما (دولت آمریکا ) طالبان را برای یک مدت نامعلوم به اجاره گرفته‌ایم تا بعد ازین به خواست و به اساس منافع ما به کشتن خود ادامه بدهند.»

طالبان چه کسانی را باید بکشند تا «امریکای فلج» در مقابله با چین و روسیه از بن بست بیرون آید؟
نشانه هایی از زوال امریکا در گفتار رسمی ترمپ قابل رؤیت است. این طرز افاده، تنها از شخص ترمپ نیست؛ مانیفیست بی نقاب یک سیستمی است که درافغانستان و خاورمیانه به تله افتاده و رویکش دپلوماسی را به دور انداخته است. این پیام صادره از جهنم است به نشانی سیاستگران، روشنفکران، جوانان، طوایف و جماعات مدنی افغانستان که یا به مقاومت آماده شوید؛ یا به برده گی بروید.
این یک تشرمرگبار به هیأت مصالحه است که درثبت نام شدن درفهرست هیأت مصالحه دروغین یخن همدیگر را نگیرند.

از عجایب اوضاع یکی هم این که چرخشی معکوس درجریان است. ترمپ به خاطر قاسم سلیمانی، رسماً به حضور در دادگاه ایرانی ملزم می شود؛ اما درافغانستان، درنقش «نویان» مغل، ( درسریال طغرل) با نوشیدن آبگردان « خون گرم» از معیشت و منافع دم می زند.

برگردانِ سرراست، بی ابهام و بالمعانی سخن ترمپ، آن هم از جایگۀ تمدن و دموکراسی، اعلام حمایت رسمی آدم خواری در افغانستان است. 
به همان پهنا و ژرفایی که تروریست های طالبی از کشتن «لذت» می برند؛ رئیس جمهور امریکا نیز با حمایت رسمی از لذت کشتار، می خواهد امریکای مستغرق دربحران کرونا وتهدید های برخاسته از انباشت حجمی ثروت در دست کارتل ها را رهایی بخشد. این دیگر، گشایش اقلیمی از وحشت برهنه و فراتر از دهشت بشری از سوی رهبر یک کشور بنا شده بر ستون های آزادی، حقوق بشری و نفی برده گی است. آیا امریکا درحال عقب نشینی به بربریت دورۀ برده داری است؟ 
ترمپ، به گستره ای بی کرانه از بربریت غنی شده پرواز کرده است. این بی شرمی هولناک دلیل قاطعی بر شکست توافق نامه خلیلزاد- طالبان است.
به نظر می رسد دیگر بازیگران جنگ جهانی درافغانستان، به سبوتاژ پروژه یک جانبۀ خلیلزاد توفیق یافته اند.