-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

امرالله صالح، چانس بیشتری برای جولانگری ندارد


«تدوین استراتیژی» علیه دسته جات جنایت پیشه در شهر ها همان مثل وطنی را به یاد آدم زنده می کند که « ته جوال را باز گذاشته، دهان جوال را قایم گرفته است.»
چرا « مهار جنایت پیشه گان درشهرهای بزرگ» درپنج سال حکومت اول اشرف غنی روی دست گرفته نشد؟ چنگ زدن به این مسأله، جنبه صرفاً تبلیغاتی دارد و هیچ دست آوردی هم نخواهد داشت. گروه های جنایت پیشه، رگ و ریشه درسازمان دولت و سکتورهای امنیتی دارند؛ یعنی دولت قادر به جنگیدن با اعضای خودش نیست.
آیا امنیت ملی، پلیس و اردوی ملی از اوامر امرالله اطاعت می کند؟ درین شرایط آشفته، پاسخ به این سوال منفی است.
بهتراست دولت درین باره فکر کند که به سربازان محاصره شده در گوشه و کنار کشور، خوراک و مهمات برساند تا دسته جمعی قتل عام نشوند.