-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۱۹, دوشنبه

اتحاد اشرف غنی- سیاف برضد مارشال دوستم

 طرح لغو رتبه مارشالی/ کار روی تحویلدهی جنرال دوستم به طالبان

بر بنیاد اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، اشرف غنی آماده شده است در ازاء نرمش سیاسی از سوی طالبان، منظوری رتبۀ مارشالی به ( جنرال) دوستم را لغو کند. استاد سیاف با وصف آن که عضویت هیأت میانجی بین عبدالله و غنی را دارا می باشد، مخالف جدی اعلام جایگاه رسمی مارشالی به جنرال دوستم است.

درخبرآمده است که فصل تلاش های تازه ای که از سوی اشرف غنی- سیاف باز شده، این است که تفاهمی بین طالبان و محور اشرف غنی- سیاف به وجود آید. مبنای چنین تفاهم نیز مشخص است و آن این که جنرال دوستم از رتبه مارشالی محروم و به هر ترتیبی که شده، پروندۀ قبلی ایشچی – دوستم دو باره به دهان مطبوعات و نهاد های قضایی انداخته شود.

درخبر این نکته نیز قید شده است که هرگاه طالبان برنزدیکی محور غنی – سیاف با طالبان چراغ سبزی نشان دهند، اقدامات بعدی در جهت تحویلدهی جنرال دوستم به طالبان در دستور کار قرار گرفته می تواند. درخبرآمده است که بستر قدرت بومی جنرال دوستم در تفاهم بین طالبان بلک واتر و حکومت کابل زیر فشارهای نظامی مضاعف قرار خواهد گرفت.