-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه

نخستین دستور ارگ به سپیدار:


معنوی و رحیمی وزیر نشوند!

گزارشها حاکی از آنست که غنی لیست یک تعداد از افراد را به دکتر عبدالله فرستاده و گفته است که افراد شامل لیست نباید در کابینه دولت به عنوان وزیر معرفی شوند. گزارش می افزاید که اسامیان فضل احمد معنوی و مجیب الرحمن رحیمی شامل این لیست می باشند. 

این در حالیست که در متن توافقنامه سیاسی زیر عنوان "مشارکت در حکومت"  از "معرفی پنجاه فیصد کابینه به شمول وزارت خانه های کلیدی" توسط سپیدار سخن رفته است و هیچ قیدی در رابطه با افراد معرفی شونده، ذکر نشده است. به این معنا که سپیدار مطابق متن قطعنامه در معرفی وزیران کابینه دست باز دارد. به علاوه،  سرنوشت مورد دیگر توافقنامه، یعنی اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم نیز، هنوز به درستی معلوم نیست. 

به باور تحلیل گران، دستور غنی مبنی بر معرفی نشدن افراد مشخص در کابینه دولت، مداخله در امور سپیدار و خروج از مواد مندرج در توافقنامه سیاسی است که سپیدار را محدود خواهد ساخت.  بنا این امکان که غنی تجربه حکومت وحدت ملی را دوباره تکرار کند و سایر موارد توافقنامه سیاسی را به ضرر سپیدار نقض کند، جدا متصور است.

  با این حال، خیلی پرت نخواهد بود اگر بگوئیم داکتر عبدالله اشتباها در افغانستان زاده شده است. او باید شهروند یک کشور مترقی دنیا می بود؛ جایی که به موضع گیری های سخت و آهنین در برابر مخالفان ضرورت نمی شد؛ بلکه با لبخند و نکتایی پیامش را به مخاطبانش می رساند و با بیانیه های لطیف و محفلی اش قانون را به اجرای خواست های مردمش فرا می خواند.

اما حالا که چنین نیست و عبدالله به عنوان زعیم مردم ظاهر شده است اما توانایی احقاق حقوق آنان را ندارد؛  مردم نگران حال و آینده شان هستند، تا مبادا یک بار دیگر تاوان ضعف و سستی های عبدالله را با جان و زنده گی شان بپردازند.