-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

به دور نبیل بسیج شوید؛ فردا دیر است

 راهی جزلبیگ گفتن سراسری به برنامه های سیاسی رحمت الله نبیل برای نجات افغانستان وجود ندارد. درجنگ ملی برای بقای افغانستان که درپیش است، به موازات آماده گی های مارشال دوستم درنبرد علیه تروریزم، نقش رحمت الله نبیل به مراتب نسبت به دیگر شخصیت های مقاومت ملی برجسته خواهد بود.

حمله تروریست ها به کابل دیر یا زود آغاز می شود.
بسیاری ازفرماندهان مجاهدین که سابقه جنگ با طالب دارند، از صف مبارزه خارج اند؛ هریک به نوبۀ خود یا از یک پست پردرآمد دولتی آویزان اند؛ یا سرگرم تجارت شخصی و یا انگیزۀ مبارزه در روح شان پژمرده است.

 من این نکته را از سرِ احساسات یا نگرۀ شخصی نمی گویم. مبارزه علیه طالبان که به تازه گی پنج هزاررزمندۀ خون آشام دیگر به صف شان اضافه شده، کار تاجران نیست.

رحمت الله نبیل، سیمای کلیدی و جذاب در مجمع مقاومت ملی است و هم وجهه منطقه ای و بین المللی خود را درحال اثبات کردن است. احساس می کنم نیرو های مقاومت ملی در پنجشیر، شمالی، شمال، جنوب و شرق وغرب بر محور رحمت الله نبیل بسیج خواهند شد؛ حتی اگر این مناطق از میان خود فرماندهی مرکزی کمربسته و گردن فرازی را هم به ظهور برسانند.

علتش ساده است: نبیل، ماهیت و کارکرد های دشمن افغانستان را می شناسد و طریقۀ انهدام زیرساخت های آنان را نیز بلد است.
 مابقی، اکثریت حکومتی ها و سیاسیون «خاموش!» به حراست از سرمایه های شان فکر می کنند و بخشی از پروژه فاجعه بار خلیلزاد، عبدالله و طالب می باشند و به آن ها پیشاپیش سهمیه دهی و امان جان وعده شده است. 
مسأله اصلی اکنون آن است که هند و ایران نیز به هیچ صورتی اجازه نمی دهند که صلح دروغین تحت چتر امارت اسلامی بر افغانستان تحمیل شود. حملات پراکنده به هدف برهم زنی پروسۀ خلیلزاد آغاز شده و ظرف هفته های آینده به نقطه اوج خواهد رسید.
درسطح دولت وخارج از دولت فقط رحمت الله نبیل و امرالله صالح به طور قطع با هژمونی پاکستان و روی صحنه کشیدن «امارت اسلامی» مخالف اند.