-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

خطاب به عاشقان پر و پا قرص خلیل زاد:


نوشتۀ محمد عثمان نجیب

تا چی وقت؟
بیشترینه سیاسیون کشور ما در کدام ایست گاه خرد و منطق قرار دارند؟
از خلیل زادی که پا به پای عمر خود را در عنفوان جوانی تا امروز به دسترخوان آمریکا بزرگ شد و بیش از چهار دهه است که تیشه برداشته و برای تحقق اهداف آمریکا و سیاه، همه ریشه و ساقه ی وطن و انسان وطن را از بیخ و بن برکنده می رود و حتا به تباری که خودش هم خون او است، رحمی صواب نه دید. و دو دهه ی پسین را هم زر اندوخت و بهترین پذیرایی ها و شاید هم تملق و  استقبال ها را شاهد بود. و هم تا توانست وطن را ویران و تخم نفاق هم بذر کرد و حالا هم از نام نماینده ی آمریکا، انتقام گیری رقابت های دیروز عاشقانه اش با غنی را عملی کرده که هم خرما به دست می آورد و هم ثوابی به نفع هم کاری با آمریکا و امتیاز دهی به طالب زیر نام مذاکره ی صلح! دست و پا می کند. چی انتظاری دارید؟ 
دوستان هم سفر ما به هرات که باری در رکاب مارشال صاحب فقید داشتیم به خاطر دارند که جناب امیر صاحب اسماعیل خان مهمانان را به خاطر آمدن همین آدم احمق تا ساعت دو شب گرسنه نگهداشت و بیشترین مهمانان گرسنه خوابیدند.
تا کجا چنین شتابان و بی تأمل روان هستید؟
به خود بیابید و دید بلند و خرد آگاه سیاسی و و طن دوستی واقعی پیدا کنید. اگر واقعن عزت خود و سربلندی وطن را می خواهید. اگر هنوز هم پابوسی این جاسوس برحال و آشکار را در بدل به دست آوردن مقام و کرسی و رجحان می دهید. پس با ملت بازی های مسخره انجام نه دهید.