-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبه

احمد فرید مزدک

دادخواهی؛نه مارشالی!
مارشال دوستم هیچ چیزی بیشتر از دوستمی که برای برابری و عدالت مبارزه می کند به بار نمی آورد.
به مارشال دوستم بیشتر غنی و عبدالله نیاز دارند تا دوستم و اوزبیک ها.