-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳, جمعه

انفجار بی عزتی


این احمق نمایندۀ هیچ قومی نیست.حاجی حسن احمد زی ساکن بغلان، به سهم شخص خودش عزت پشتون ها را به زمین زد. اومرتکب اشتباه نشد؛ این شخص نیمه دیوانه، نام خود را همچون بنیاد گذار نخستین قباحت و خیره سری درتاریخ قوم پشتون ثبت کرد.
حاجی حسن از ناقلین شمال است و درحیرتم که درین صد سال، چه گونه «کمال هم نشین» ها خوی وی را تلطیف نکرده و او را تبدیل به یک پاره آتش تعصب کرده است!؟
دردرازنای تاریخ پر از جنگ و منازعه که رهبران و عشایر پشتون آن را هدایت کرده یا دیگران پای آنان را در کشاکش های خونین و دوامدار کشیده اند، دیده نشده است که یک ریش سفید قوم پشتون برای دادخواهی، انتقام، یا اعتراض و نشان دادن خشم و بیزاری خویش نسبت به دیگران، این چنین ذلیلانه، لنگی، پیراهن و تنبان خود را درکمال بی پروایی و بی حیایی، دم چشم صد ها مرد و زن دور بیاندازد و با صدایی شکسته فریاد زند که چرا دوستم مارشال شده است!؟

این آدم الزاماً به خاطرهنجارشکنی درعرف واخلاق جامعه و توهین به نخبه گان قومی کشور، به دادستانی راجع شود.

 تاریخ پشتون ها مملو از جنگ وکشاکش، تعامل و سیطره جویی دایم است؛ اما زبون ترین پشتون چنین رزالتی را مرتکب نشده بود. حتی  به نظر من، فشاروتهدید از سوی پشتون ها بالای حسن احمدزی به حدی دامنه خواهد گرفت که بیخی دیوانه شده وسر به صحرا بزند.