-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

بدیل در حال انتظار، به انتظار ابدی اندر شد...

گلنوربهمن
همه چیز خیالی است... یک چوکی خیالی به عمر داوود زی ارزانی گردید.

محمد عمر داودزی که خود را بدیل در حال انتظار یا رییس جمهور آینده ی افغانستان می خواند، در یک چوکی خیالی و بی اهمیت به حیث نماینده ی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در امور جمهوری اسلامی پاکستان مقرر شد.
البته جمهوری اسلامی افغانستان در پاکستان سفیر کبیر دارد و هر سفیر در حقیقت
نماینده ی یک دولت است و هر دولت یک رییس دارد و رییس دولت افغانستان محمد اشرف غنی است. با این حال نمی دانم، محمد ع مر داودزی در این پُست نمادین و خیالی چه وظایف و برنامه هایی را انجام خواهد داد.
من در افغانستان سیاسیونِ شارلاتان و رجزخوان فراوان دیده بودم، اما آدمی به هرزه سرشتی داودزی هرگز ندیده بودم که در آغاز خود را رییس جمهور آینده ی افغانستان بخواند و پس از تاراج کردن پنجاه ملیون دالر در فرایند انتخابات ریاست جمهوری، به دریافت مقام حقیری قناعت کند که حتا حکیم تورسن را به خنده می آورد.
شایعه هایی وجود دارند که رییس جمهور محمد اشرف غنی، تصمیم داشته که داودزی را به دادستانی معرفی کند، اما به تقاضای استاد عبدالرب رسول سیاف، ازین تصمیمش برگشته و او را در یک بست نمادین و خیالی مقرر نموده و برایش گفته است که دیگر در اطراف ارگ دیده نشود.