-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

چرا پلیس و مردم برای منادی نفاق کف می زدند؟

آرش شهیر پور

۲۴ ساعت انتظار کشیدم تا ببینم نهاد‌های مسوول این‌کار را جرم گفته تعقیب می‌کنند؟ اما دیده می‌شود هیچ نهادی پشت این حرف‌ها نمی‌گردد. 

تحریک به تبعیض یا تفرقه در تمامی کشورهای دارای نظام حقوقی‌جزایی جرم‌انگاری شده و قابلیت پیگردِ قانونی را دارد. 

مباني قانوني بودن ‌این جرم در نظام جزایی افغانستان. 

در کد‌جزا/کودجزا، کتاب دوم، جرایم و‌جزاها را معرفی می‌کند. در باب اول آن جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت مطرح شده و در فصل اول، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تسجیل است. 

در ماده ۲۵۶ تحریک به تبعیض یا تفرقه این‌گونه جرم‌انگاری شده است. 
«(۱) شخصی که دیگری را به تبعیض یا تفرقه مذهبی، نژادی، قومی، زبانی یا منطقوی دعوت  یا تحریک نماید، به‌حبس متوسط محکوم می‌شود. 
(۲) هرگاه جرم‌ مندرج  فقره (۱) این ماده منجر به نتیجه گردد با با عنف و تهدید توام باش، مرتکب به حبس طویل تا هفت‌سال محکوم می‌گردد».  

نهاد‌های مسوول باید بدانند که طبق حکم ماده ۵۶ قانون اجراآت‌جزایی که تحت‌عنوان اسباب تحریک دعوی جزایی یک مورد را زیرعنوانِ  نشر و‌پخش یک‌موضوع جرمی را از رسانه‌ها می‌داند. 
  
چرا موردِ پیگیری قرار نمی‌گیرد و چرا پولیس در مجلس برای این‌کار شان کف می‌زند؟ 
یاداشت؛ پیامده‌های تحریک به تبعیض و تفرقه نسبت به هر عملِ انتحاری و انفجاری کرده به جامعه ما بیش‌تر است. 
نه به تفرقه! 
نه!