-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۸, چهارشنبه

خبر ارسالی از طریق امیل

امروز جمعی از جوانان شمالی به خاطر تشدید نا امنی در روستاهای شمالی صدای شان را بلند میکنند.
قرار تحقیق که از جانب این جماعت  جوان صورت گرفته  اکثریت ثروتمندان شمالی شامل در سیاست برای خود شان گروپ های طالب و دزد دارند.

طالب های شمالی توسط روس ها اما به دست  چند معامله گر مشهور مثل خواصی، الماس زاهد، اقبال صافی ، فضل الدین عیار، میر رحمن، صوفی رزاق و ایوب سالنگی حمایت می شوند تا هرکدام شان  نفع خود را ببرند.
این جوانان پی بردند که یگانه راه تامین امنیت در شمالی  به حاشیه راندن  الماس، گذر، صافی، جان احمد و میر رحمن  است که بعضی شان به تهدید مردم را خاموش کرده و بعضی شان به پول.
در سه ماه اخیر  ده ها ملک قریه های پروان کشته شد که بعضی را افراد رحمانی و بعضی ها را افراد الماس به قتل رساندند تا افراد خودشان ملک قریه ها شوند.

این اعتراض جوانان  آغاز مبارزه جدی در برابر تروریست ها و غاصبین قدرت حکومتی است.