-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه

ریشخندی اشرف غنی بالای اسماعیل یون


غنی اشاره به یون: ههه هههه ههه بیا ایره بگیر!

گزارش می رسد که اشرف غنی دریک جلسه سری برای اسماعیل یون مالک تلویزیون ژوندون چند ماموریت پیشنهاد کرده است که مورد قبول یون واقع نشده است. درمقابل، اسماعیل یون خواستار واگذاری ریاست دانشگاه کابل، وزارت تحصیلات عالی و یا وزارت اطلاعات و فرهنگ شده است که از سوی اشرف غنی به شدت رد گردیده است.
یون به غنی گفته است خدماتی که من به قوم خود کرده ام تا کنون هیچ کسی نکرده است و باید یک وزارت مهم در اختیار من قرار داده شود. اشرف غنی درحضور خودی ها، با قیافه ای ریشخند آمیز ههه ههه ههه خندیده و گفته است:
 بیا این را بگیر!
یون با قهر جلسه را ترک میگوید. سپس اشرف غنی به دستیار خود هدایت می کند که صورت جلسه را از کمره ها پاک کنند.

x