-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

کشمکش بین امرالله و شورای مجاهدین در پنجشیر

گزارش می شود که کارزار نفوذ گروه های دولتی و غیردولتی بر پنجشیر تشدید شده است. هم اکنون بین تیم امرالله صالح به سرپرستی عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی و امین شیدا رئیس شورای مجاهدین کشمکش و زورآزمایی سختی درخفا جریان دارد. شورای مجاهدین پنجشیر مخالف اصلی امرالله صالح و عزم الدین میرزایی است. از نظر آن ها، امرالله و عزم الدین بالوسیله هزینه های بی پرسان دولتی، درصدد از بین بردن همبسته گی و وحدت مردم پنجشیر هستند. بسیاری از برنامه های نا متعارف از جمله اختراع کوچی ها در پنجشیر و دادن سهم قابل ملاحظه برای کوچی های نا موجود در کانکور، برنامه های امرالله و عزم الدین میرزایی است که حساسیت شدید مردم را برانگیخته است.
از سوی دیگر، حزب التحریر درگوشه گوشه پنجشیر به سرباز گیری ذهنی مشغول است و قویاً از سوی حلقات مرموز خارجی هدایت و حمایت می شود.