-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبه

از بن دیروز تا بن بست امروز، چند تا پرسش از دو جناب:

نوشته عثمان نجیب

 ۱. قانونی صاحب توضیح بفرمایید زمانی که شهید استاد ربانی کامل و تمام مخالف توافق شما در بن بود و چند بار هم با ایشان صحبت هایی داشتید، اما رهبر تان را نادیده انگاشتید و کار خود را کردید.
 هنوز بساط غم انگیز مرگ مارشال صاحب فهیم بر چیده نه شده بود و شاید هم در اولین دقایق اطلاع از تراژیدی فوت شان، تقلای جانشینی ایشان را کردید و بعد با حنیف اتمر کنار آمدید و به آدرس جناب صلاح الدین خان۲ هجویه هایی فرستادید، آن گاه حزبی به نام  جمعیت اسلامی افغانستان بود؟ و شما از کدام آدرس این همه را آنجام دادید و کام دل بر آورپد؟
۲. جناب استاد عطامحمد خان نور:
وقتی که شما به عنوان یکی از ارکان مقتدر رهبری حزب تان علیه حزب خود در مهمان سرا های ارگ افتان و خیزان و شاید هم با تحمل تشریفات خفت بار در رسیدن به غنی که کثیف ترین چهره از او دیده نه شده و تردستی های او از عبدالرحمان هم بدتر است، سرگردان بودید و استعفای کودکانه ی  خود را سپردید و چند امتیاز شخصی گرفتید و  اخبار مربوط شما هم از نام جمعیت اسلامی به نشر می رسید، آن گاه پنداشته بودید که این جمعیت شما یک سرپرست و زیرمجموعه یی هم دارد که شاید بهتر از شما می اندیشید؟
من که انحصاری را در حزب جمعیت اسلامی نه دیدم، چون آن حزب را ترور کرده و هر کدام شما ها در بی روح ساختن حزب تان از هم دیگر سبقت می جستید. نتیجه هم حالا پیش نگاه های تان جولان دارد.