-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه

ما به افرادی که مدام با وجدان خودشان گرفتار جنگ و جدال باشند ، احتیاجی نداریم!

جلال الدین آرین

یکی از اصولیت های اساسی فاشیزم که سر لوحه شعار شان را تشکیل می دهد ، این است :
ما به افرادی که مدام با وجدان خودشان گرفتار جنگ و جدال باشند ، احتیاجی نداریم!
این حرف را “هیملر “ ( Heinrich Himmler )کسی که در سال ۱۹۲۹ پولیس مخفی و امنیتی هتلر را زیر نام اس اس ، به وجود آورد ، گفته بود .

اگر در ساختار دولت پوشالی و مزدور کابل عمیقاً نگاه کنیم ، بی گمان هسته رهبری این نظام را در بخش های اردو ، پولیس و امنیت ملی ، و همچنان در ساختار قضایی و عدلی آن که همین قاعده منطبق است ، به راحتی می توان ملاحظه کرد : افرادی که هرگز با وجدان شان جدال ندارند و چیزی را بنام وجدان نمی شناسند ..... آنها با عصبیت قومی در کمال تعصب و زبانی ستیزی ، در تبانی با تروریزم و آنهم به شکل آشکار و آفتابی ، با دیده درایی و وقاحت ، گلوی مردم مان را با پنجه های وحشیانه ی شان بی رحمانه می فشارند و با راه اندازی قتل های دسته جمعی و نسل کشی ، می خواهند هرچه بیشتر به حیات شان ادامه دهند؛ اما بی خبر از آن که هرچیز پایانی دارد.
چنانچه تاریخ پایان جنایت و وحشت هتلر و موسولینی را به یاد دارد!