-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۸, چهارشنبه

چه حال است... افغانستان، کشوری ناممکن برای اصلاحات

در اداره عالی تفتیش چه می گذرد؟این اداره  یگانه نهاد عالی بازرسی کننده امور مالی وحسابی کشور میباشد،  اداره تفتیش با ظرفیت 633تن کارمند ومفتش و یک ریس عمومی دو معاون و حدود بیست ریس بست های اول و دوم که در بدنه حکومت فعالیت دارد! متاسفانه از تبعیض، تعصب و قوم گرایی کارمندان  اداره مذکور رنج می برند، آنچه شعار طویل وکلان ملی داده می شود ذرهَ به آن عمل نمی شود، شعار دهنده گان عدالت عمری کجایند؟ تا نا برابری ها و استبداد را ببینند که بر شهروندان این کشور چه می گذرد.
لیست زیرین به خوبی نشان می دهد که این اداره چگونه در کام قوم گرایی سقوط نموده است و حق کسانیکه در این اداره سالها با نفس پاک و صادقانه کار کرده اند مورد تعصب و تبعیض سیستماتیک قرار گرفته است و حق شهروندان و تحصیل کرده گان واقعی ومتعهد را چگونه پامال کرده اند
۱- رئیَس عمومی اداره محمدنعیم حقمل وردک پشتون
۲- معاون مسلکی اداره فضل هادی فضل وردک پشتون
۳- معاون مالی اداری مجیب رحمان شیرزاد لغمان پشتون
۴ رئیس تفتیش امور مالی حسابی رحمت الله سوله مل پشتون 
۵-  رئیس تفتیش سکتور معارف سنگر حسن زی پشتون 
۶- رئیس تفتیش زیربناءها زرغونه منگل پشتون 
۷- رئیس  پیگیری یافته های تفتیش عبدالمحمد ترکی  پشتون
۸- رئیس تفتیش شاروالیها ها محب الله محب پشتون 
۹-  رئیس تفتیش پروژه ها محمد فهیم امین پشتون 
۱۰-  رئیس تفتیش عملکرد محیطی سباون  پشتون 
۱۱- رئیس تفتیش فرانسیک احمد فرید فروزی  پشتون
 ۱۲- رئیس تفتیش عواید صفی الله بریَ پشتون 
۱۳- رئیس تفتیش تکنالوژی معلوماتی حسیب الله قادری پشتون 
۱۴- رئیس منابع بشری منگل پشتون 
۱۵- رئیس دفتر ریس عمومی نادر احمد احمدی پشتون از هرات که بنام تاجک خودرا رقم زده 
۱۶ رئیس مالی اداره تفتیش حمیدالله فقیری پشتون 
۱۷- آمر تکنالوژی معلوماتی شیرزاد پشتون 
۱۸-  آمر تدارکات اداره مذکور زمری جلال زی پشتون 
۱۹- رئیس تفتیش حکومت داری ظفر عالم استانکزی پشتون 
۲۰- رئیس تفتیش داخلی کنترول کیفیت مختاراحمد سید  پشتون 
۲۱-  رئیس تفتیش دفاع وامنیت امین الله یونسی  تاجیک 
۲۲- رئیس تحلیل گزارشات سید امین تاجیک
۲۳-  رئیس پالیسی و پلان فضل الله نظامی تاجیک 
۲۴-  رئیس حساب قطعیه و روابط پارلمانی اشرف عالمی هزاره 

یک گزارش پژوهشی نشان می دهد که از جمله بیست ریس این اداره ۱۷ ریس آن از قوم  پشتون هستند اکثر شان فاقد اسناد تحصیلی تایید شده وزارت تحصیلات عالی می باشد فقط با اسناد تصدیق نامه شامل کار شده اند که آنرا ACCA می نامند .
در گذشته هر کس از طریق رقابت آزاد شامل این اداره می شدند ولی حالا با پیشنهاد ریس عمومی و منظوری ریاست جمهوری همه روسای این اداره مقرر شده اند 
همچنان بنام‌متخصص مسلکی به تعداد ۴۹ نفر را ریس این اداره مقرر نموده بود که با معاش ۱۲۸۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰۰ افغانی دریافت می کردند که این قرار داد برای یک سال بود و حالا در حدود سی نفر آنها را با همان امتیازات گزاف نگه نموده اند از جمله ۴۹ نفر فقط سه نفر آنها غیر پشتون اند و دیگران همه نزدیکان و رفقای ریس اداره می باشد 
اکثریت روسای اداره خلاف قانون و طرزالعمل اصلاحات اداری  وخدمات ملکی با پیشنهاد ریس عمومی اداره عالی تفتیش و حکم ریس جمهورغنی با معاشات گزاف ۱۳۰۰۰۰ الی ۱۷۰۰۰۰ هزار افغانی امتیاز خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی دریافت می کنند.
با آمدن ریس جدید اداره تفتیش آقای محمد نعیم حقمل چهارتن از روسا و معاون مسلکی این اداره را بدون کدام موجب از سمت های شان بر کنار کرد است و به جای آنها از تبار و رفیق های خود را جا بجا کرده اند ار این چهار نفر ریس و معاون به استثنای معاون مسلکی از طریق رقابت آزاد مقرر شده بودند 
۱ معاون مسلکی اداره سید محمد مهدی حسینی 
۲- ریس منابع بشری داراب شیر زاد 
۳- ریس تفتیش مساعدت ها بشیر احمد رشیدی 
۴- ریس تفتیش بودجوی مرکزی حنان معروف 
گزارشات می رساند  که   تعداد روسای نو مقرر شده حکمی دوسیه جرمی نیز دارند.
فضای اعتماد بین رهبری اداره و کارمندان و مفتشین اصلآ  وجود ندارد وفضای کار را طور متعصبانه وبه گونه تبعیض آمیز به شدت تنگ نموده اند 
با این وضعیت که شما مشاهده می کنید آیا امیدی برای آینده گان و کادرهای کشور که به این صورت رفتار تباری قومی وسمتی جریان دارد دیده خواهد شد؟