-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

نکتۀ عالی این هفته

عبدالاکبر اکبر
هراسم این است که روزی بگویند باران کابل را قبل از اینکه بر زمین بیاید، دزدیدند.