-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۳, جمعه

امرالله صالح: رئیس صاحب جمهور با پنجشیری ها حساسیت داردً

اخیراً جریان روند سبز به رهبری امرالله صالح جلسه ای برگزار کرد.

گزارش مشعر است که امرالله صالح درپاسخ به سوال یکی از جوانان حاضر که چه وقت اعضای روند سبز درارگان های دولتی شامل خواهند شد، اظهار داشت که به غیر پنجشیری ها هر عضو دیگر روند سبز چانس شمولیت در دولت را دارد.
وی گفت رئیس صاحب جمهور با پنجشیری ها حساسیت دارد. این درحالی است که اکثراعضای روند سبز اهالی پنجشیر اند. امرالله برای جبران این مسأله پرداخت وام چهارصد هزار افغانیگی را همراه با سود آن برای اعضای روند روی دست گرفته است تا از یک حرکت انشعابی جلوگیری شود.
اما احتمال تجزیه کماکان زنده است. صالح به این سوال پاسخ نداده است که رئیس جمهور که پنجشیری ها را نمی خواهد، از چه رو توقع دارد که اعضای پنجشیری روند سبز درخدمت اهداف وی قرار داشته باشند؟