-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

واشنگتن پست: طالبان قدرت را کاملاٌ در دست می گیرند


واشنگتن پست شاهدی می دهد که طالبان هرگز حاضر به تقسیم قدرت نیستند.
به سلسلۀ کمپاین تبلیغاتی رسانه های امریکایی به هدف نشان دادن قوت و اقتدار طالبان، روزنامه واشنگتن پست خبر داده است که طالبان به خبرنگاران امریکایی اجازه دادند از مناطق شان دیدار کرده و گزارش تهیه کنند.

آن ها از ولسوالی مره وره در ولایت کنر بازدید کرده و یافته های خود را این گونه اعلام کردند:

طالبان به صلح اهمیت نمی دهند و صد درصد آماده سقوط دولت کابل می باشند.

گزارش واشنگتن پست طوری تنظیم شده که گویی به غیراز تروریست های طالب، هیچ نیروی دیگری برای بقای افغانستان درصحنه حضور ندارد.

با همین تصور، خبرنگار امریکایی می گوید که طالبان در شهرک مره وره ولایت کنر نسبت به پیروزی قاطع نظامی شان برنیروهای امریکایی افتخار کرده و سرنگونی دولت افغانستان را شعار می دهند.

یاسر یک فرمانده طالب گفته است که پس از ترک افغانستان به وسیله نیروهای امریکایی «ما  ۱۰۰ درصد قدرت را در افغانستان در دست می گیریم».
یاسر استدلال کرده است که طالبان با پیروزی نظامی برامریکا، شایسته گرفتن کامل قدرت می باشند. وی می گوید:
تقسیم قدرت غیرقابل پذیرش است و دولت اسلامی نیز تقسیم پذیر نیست.

تروریست های مسلط بر مره وره درحالی از سقوط دولت سخن می گویند که به گفته روزنامه نگار امریکایی، درآن شهرک کوچک مرزی هیچ نشانه ای از حکومت داری به چشم نمی خورد و کلیه خدمات آموزشی و بهداشتی از سوی دولت تأمین می شود.
اما یاسر هشدار می دهد که هرگاه رهبران طالبان ساکن دوحه به مشارکت درقدرت راضی شوند، او و نفراتش ازتحریک طالب جدا شده و به طور مستقلانه خواهند جنگید.
قسمت اخیرگفته های یاسرنام، به این معنی است که بعد از سپردن بخش اعظم قدرت به طالب، داعش جای آن را می گیرد.