-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۳, جمعه

یک اطلاع تازه از طریق امیل

اشاره: من نسبت به این معلومات گفتنی ندارم. 

اجمل احمدی رئيس فعلى بانك ملى پسر داکترعبدالاحد احمدی است. داکتراحمدی در شهر (ولی) مربوط سانفرنندو کلفورنیا پورتورنج در بیمارستان کایزر وظیفه دارد. ایشان از تاجكان اصیل ولایت غزنی و سنی مذهب می باشند. 
مادر اجمل، محبوبه جان نیز تاجك است و از غزنی. پدر کلان اجمل احمدی( منصوری ) تخلص دارد که از مردمان تاجك مركز ولایت غزنی می باشد.
همچنان اجمل احمدى داماد حشمت غنى احمدزى برادر اشرف غنى است. وی درامریکا زاده شده و با زبان فارسی و پشتو مشکل گویشی دارد.