-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

چه چرخشی! آزادی تروریستان و الزامیت سقوط دولت کابل

آخرین دسته پنج صد نفری خون آشام ترین عناصر طالبان و شبکه حقانی ممکن است در روزهای آینده اتفاق بیفتد. اما از رهایی بیش از چهار هزار تن جنایت کار، دولت ضد ملی اشرف غنی هیچ دست آورد یا امتیازی را به دست نیاورده است. غنی  همزمان با نزدیک شدن گام به گام به سقوط، به مقرری بی رویه ای زنان در ادارات محلی و مرکزی روی آورده است. گویا از زنان در مقابله با قاتلان حرفه ای گوشت دم توپ می سازد.
بهره گیری ابزاری و سیاسی از زنان بسیاری ها ظاهراْ خرسند ساخته؛ اما از عاقبت پنهان کار خبر ندارند. درگدودی های خونبار که در پیش است، غنی یا حواریون ارشد سهل فرار می کنند؛ این همه دختران و زنان آسیب پذیر کجا می روند؟
غرش ویورش بر مرکز امنیت ملی در سمنگان هرگز نمی تواند ارگ نشینان را هشیار بسازد. شخصاْ احساس می کنم که حتی خود اشرف غنی را آماج قرار بدهند. طالب ستیزان شعاری در اتاق خلوت اشرف غنی خاموش اند. اما آیا خاموشی آن ها را نجات خواهد داد؟