-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

اکت ارطغرل به وسیله رجب طیب اردوغان به شدت نا به هنگام است

رجب طیب اردوغان چرا در قرن بیست ویک، اکت قرون اولیۀ ظهور خلافت عثمانی را در می آورد؟
آیا بدین سان می تواند ترکیه را از بحران فراگیر بیکاری، بی اعتمادی واگیر و نوسان کشور بین اردوگاه آسیایی و ناتو برهاند؟
اولین ثمرۀ تغییرکاربردی کلیسای چند هزار سالۀ ایا صوفیه ( یادگاردرخشان امپراتوری بیزانس)، پایان دادن به توازن مذهبی در ترکیه است.
شاید زمانی که اوضاع جهان بر محور کشاکش چندین کشور علیه چندین کشور پیش برود، ایاصوفیه به طور نمادین، به مرکزیت داعش ترکی برای نجات ترکیه مبدل شود. مانند مدارس افراطی پاکستان، که موجودیت پاکستان مدیون آن است.