-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۶, دوشنبه

جنگ مواد مخدر بین روسیه و امریکا در افغانستان


به سرجمع اعلامیه های دولت روسیه در بارۀ حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نگاهی بیاندازید؛ در می یابید که اکثراً شکوه و شکایت از قاچاق مواد مخدر از داخل خاک افغانستان به کشورهای حوزه روسیه بلند است. 
از همان بیست سال پیش بین روسیه و امریکا بر سر انحصار و تولی جریان کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر افغانستان به بازار های جهانی، درگیری و کشمکش درجریان بوده است. 
یکی از بزرگ ترین درآمد امریکا و ناتو، قاچاق و پروسس مواد مخدر افغانستان است که درین مدت به جانب روسیه و دیگر بازیگران هیچ حق نداده است و انحصاری همه امور را دراختیار خود گرفته است. 
اکنون روسیه نقطه ضعف امریکا را به طور رسمی فشار می دهد و می گوید که استخبارات امریکا از میدان های بگرام و قندهار با استفاده از طیارات بزرگ، مواد مخدر قاچاق می کند.
در جنگ افغانستان، این یک مساله عادی است. به نظر می رسد که در باره ادامه انحصار قاچاق مواد از افغانستان بازهم بین طالب و خلیلزاد توافقاتی یک جانبه صورت گرفته است که صدای اعتراض روسیه را بلند کرده است.