-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

ریشه اختلاف امرالله و کرام الدین

اختلاف بین امرالله صالح و کرام الدین کرام به سال های قبل ( دوره مقاومت) در تاجکستان برمی گردد. کرام و دیگر اطرافیان او مدعی اند که امرالله در آن زمان که وظیفه ترجمانی تماس ها با خارجی ها را به عهده داشت، درتلاش گرفتن اطلاعات از زبان کرام الدین بود که با واکنش خشمگینانۀ کرام مواجه شده بود. اکنون احتمال این که اثر مشورت های مصرانه صالح برای غنی درمطرح کردن فساد کرام الدین در یک جلسه بین المللی بسیار قوی است و حتی غیرقابل انکار.