-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

سند محکومیت دزدان غیر جهادیتجربه ومشاهدات ۲۰ ساله به ما نشان داد که دزدان، خائنان وشکارچی های آمده از خارج به افغانستان، ده برابر خس دزدان محلی، فرعونچه های جهادی ومیرزا قلم های اداری، بی عاطفه، وجدان باخته و مطلق اسیر نیروی شر بوده اند. به نکات مندرج دریادداشت جناب لطف الرحمان افضلی نگاهی بیاندازید، مطلب دست تان می آید: