-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۶, دوشنبه

داوود کلکانی عامل خاص سفارت عربستان است


گزارش کوتاه سری ارسال شده به گزارشنامه افغانستان

داوود کلکانی در زمان دکترنجیب الله، یکی از ملیشه های پروتوکولی با ریاست پنج خاد بود. جهت تأمین امنیت در شاهراه کابل- شمالی، به خرج ریاست پنج در منطقه کلکان یک پاسگاه امنیتی ایجاد کرده بود. وی با به کار گیری هزینه اپراتیفی، مسوول جلب و جذب فرماندهان مجاهدین برای شمولیت در پروتوکول با دولت بود. 
داوود کلکانی در دورۀ حامد کرزی بنیاد امیرحبیب الله کلکانی را به طور شکلی راه انداخت که هدف قطعی اش، تجارت از نام امیرحبیب الله و مصرف احساسات نسل چیز فهم و جوان بود. او در چندین مرحله توانست از حلقات دولتی ضد امیرحبیب الله، با دادن وعدۀ مهار حرکت های طرفداران حبیب الله، پول های بسیاری را به جیب بزند.
درین رابطه معلومات خاص نزد عمر داوود زی موجود است. 
او در اثر سازش ها چند جانبه، به ولسی جرگه راه یافت و یک باره نیز سر از گریبان استاد سیاف در آورد. استاد سیاف به حدی روی وی حساب باز کرد که داوود کلکانی را به سفارت عربستان معرفی کرد. ناصرالجبران مسوول استخبارات سفارت عربستان در کابل شخصاً تماس ها با داوود را برعهده گرفت. 
داوود کلکانی درکل از تأسیسات اهل تشیع ومفرزه های به ظاهرفرهنگی و خدماتی ایران درافغانستان اطلاع گردآوری کرده و به سفارت عربستان می سپارد.