-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبه

آیا تکیه گاه اصلی اشرف غنی درشمال، به راستی شکار کرونا شد؟یوسف غضنفر، رقیب کله شخ مارشال دوستم و کارگزار اشرف غنی درصفحات شمال، خدمات زیادی به گروه ارگ انجام داد. از بسیج و سازماندهی ترکمن ها به طرفداری از ارگ و درضدیت با دوستم تا تحریک نظام الدین قیصاری به تمرد علیه دوستم و حتی وسیله ساختن وی به هدف ترور دوستم. او تلاش داشت ترکمن ها را مستقل و به ضد دوستم عیار سازد.
اکنون وی ناگهان در بیمارستانی درترکیه جان باخته است. اول این که با مرگ غضنفر، قیصاری که چند مرتبه یاغی شده بود، هم راستا با دوستم گردید.
 آیا این مرگ طبیعی به نظر می رسد؟ یک سرمایه دار، یک بانک دار که امکانات وسیعی دراختیار دارد، چنین آسان شکار کرونا شد؟
با مرگ یوسف غضنفر، ترکمن ها دو باره به دامن مارشال دوستم افتادند. آیا دست استخبارات ترکیه که ضامن حفاظت از دوستم است، درین عملیه دخیل نبوده است.