-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۳, دوشنبه

هی می گذرد... مثل لشکرمغل از هرات

هی میگذرد...
این روزها عجیب میگذرد
 مثل  لشکر مغل از هرات
 مثل موتر از روی فرخنده
 مثل داعش از کوبانی 
میگذرد
هی مثل آنی که عاشق اش بودی با شوهرش از سر کوچه 
مثل نازی ها از استالین گراد
 مثل قشون سرخ از افغانستان 
مثل انقلاب از ایران 
و مثل قحطی  از سودان
 میگذرد لعنتی هی میگذرد
 زندگی را میگویم‌ 
منظورم زندگی ست که میگذرد
 مثل جمعه های کارگر
 عید کودکان
 زود میگذرد
 میگذرد مثل لشکر بربر ها از روم،تاتارها از تیع، نیزه ها از سینه و‌گلوله ها از مغز
 میگذرد...
 اصلن بگذار ساده بگویم زندگی میگذرد 
مثل یاد تو از من
 از تن و از گلویی که شبها با زًل زدن زار میزند ولی از دیوار نمیگذرد
یعنی همه چیز میگذرد
 جز صدای من از دیوار...
Shekib Mosadeq