-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۷, سه‌شنبه

چرا ترور کارمندان امنیت ملی افزایش یافته؟

بیم آن می رود که عوامل تازه ورود در سیستم قراردادی امنیت موفق به سرقت اسرار یا تشکیلات کارمندان مخفی درافغانستان و پاکستان شده و اسناد و شناسنامه های اپرات امنیتی را در اختیار طالبان و شبکه حقانی قرار بدهند. ظرف هفته های اخیرگزارش هایی از ترور و حذف ناگهانی کارمندان امنیت ملی از کابل و شمال کشور دریافت شده است که این گمانه را اثبات می کند که مفرزه های نفوذی دشمن در نهاد های امنیتی فعال اند و زمینه سازی رخنه به افراد معارض از سوی افراد رد بالا فراهم شده است. این افراد هر زمانی که خود بخواهند می توانند امنیت ملی را ترک گویند. به این ترتیب امکان گسترش یک فاجعه ای امنیتی از بالقوه و بالفعل تقویت شده و حتی می تواند مقدمه ای بر فروپاشی دم و دستگاه امنیت ملی افغانستان شود.
گزارش تازه درین زمینه واصل شده است که اجمل عابدی معاون اپراتیفی امنیت ملی ده تن از افراد مشکوک را که هویت اصلی آنان مشخص نیست به شکل قراردادی به اداره امنیت ملی داخل کرده است. اکثر این افراد هر ازچند گاه بی سروصدا عازم پشاور شده و همچنان خموشانه دو باره بر می گردند.
این اقدامات سوال برانگیز در بین کارمندان امنیت ملی اسباب اضطراب و تشویش شده است. منابع خاص در امنیت به گزارشنامه افغانستان گفته اند که بیم آن می رود که عوامل تازه ورود در سیستم قراردادی امنیت موفق به سرقت اسرار یا تشکیلات کارمندان مخفی درافغانستان و پاکستان شده و اسناد و شناسنامه های اپرات امنیتی را در اختیار طالبان و شبکه حقانی قرار بدهند. 
کسانی که با نوعیت تعامل درامنیت ملی آشنایی دارند به وضوع می دانند که امور جذب و پذیرش افراد در یک ارگان استخباراتی، روی بررسی، مطالعه، تشخیص هویت و تایید اعضا دریک دورۀ آزمایشی استوار است و با روال حذف و نصب مستقیم و آنی مشابه نیست. اکنون سوال مطرح این است که چرا اعضای امنیت ملی افغانستان درین روز ها ترور می شوند و هیچ کسی نتوانسته جلو آن را بگیرد؟
ظاهراً نگاه امنیت ملی به سوی دشمنان بیرونی معطوف است؛ بی خبراز آن که شبکه های نفوذی دشمن، سهل و ارزان در رگ و پود ادارات آن جا به جا شده اند. کارهای اجمل عابدی خلاف تمام پروتوکول های نهاد های امنیتی است. وی خود به رابطه با آی اس آی شهره است و این شهرت از زمانی است که وی درپشاور با ارگان های امنیتی صوبه سرحد درتماس بود.