-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۷, سه‌شنبه

برگنجینه زیرزمینی بانک ملی عملیات مخفی صورت گرفته است


مأموران میانه پایه و حتی ارشد بانک ملی از سرنوشت گنجینه های ملی اطلاعی ندارند.طبق اطلاع تأیید نا شده، یک گروه ویژه از نفرات ارگ به گاو صندوق ذخایر گران بهای آثارباستانی وشمش های طلا در زیر زمینی ساختمان بانک ملی دست درازی کرده اند. گنجینه های ارزشناک ملی افغانستان درهمان اتاقک بسیار محکم نگهداری می شود. در گزارشی اپراتیفی واصل شده به گزارشنامه افغانستان آمده است که عملیات مخفی برذخایر اصلی پول ملی افغانستان بعد از انتصاب رئیس جدید و پس از صفر شدن اعتبار پولی کود 91 بوده است. 
محفظه گنجینه زیرزمینی بانک ملی اصولاً با چهار کلید و با حضور چهار فرد با صلاحیت قابل گشایش است؛ ولی تیم ارگ بدون حضور کامل اعضای هیأت ویژه درب خزینه را باز کرده و معلوم نیست چه اندازه بر آثار و ذخایر دستبرد زده شده است.
شایبۀ دخول افراد غریبه بر سیستم های حفاظت شدۀ آثار ملی در میان کارکنان بانک ملی نیز پیچیده است. این سوال در بین مأموران بانک مطرح است که آیا گنجینه های ملی از ذخیره گاه اصلی به جای دیگری منتقل شده است؟
قبلاً بخش های حساس سازمان مالیاتی از وزارت مالیه به ارگ منتقل شده بود که با اعتراض داخلی و بین المللی دو باره به وزارت مالیه برگردانده شد.