-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۴, شنبه

اشرف غنی: ۱۹ سال پیش ۵ نفر درکابل نبود که خط نوشته بتواند!


كاسه چينى كه صدا مي كند
خود صفت خويش ادا ميكند

نوشته محراب الدین مستان

يكى از رشته هاى علمى عبارت از گرافولوژى (graphologie) ميباشد. گرافولوژى يعنى علم تحليل و تجزيه امضا و خط الرسم.
در بخش منابع بشرى شرکت های بزرگ، معمولاً يك بخش يا شعبه به نام گرافولوژى وجود دارد. وقتی در بخش كدرى يا در بخش هاى مسلكى کسانی تقاضاى كار مينمايند، درخواست و سوانح شان مورد مطالعه قرار ميگيرد. در ضمن مسئول بخش گرافولوژى نامه قلمی و دستخط كاندید را مطالعه نموده نظر تخنيكى خود را به مسئول استخدام ارائه مينمايد. مسئول استخدام با در نظر داشت ضرورت ها و كمبودى ها، بعد از مطالعه سوانح، گرافولوژى و مصاحبه، تصميم ميگيرد تا متقاضی را استخدام کند یا نکند.

متخصص گرافولوژى بعد از مطالعه دستخط و امضا، توانايى، حوصله كارى و بلاخره وضعيت روانى كانديد را تشخيص مينمايد. يعنى گرافولوژيست فقط با خط قلمى و امضا يك شخص ميتواند بگويد كه اين شخص به طور نسبى چه توانايى و چه خاصيت ها دارد.

يكى از هموطنان ما در اروپا وقتى خط و الرسم و امضا «مغز متفکر» را به شعبه گرافولوژى محل کار خود برده است. بدون تذكر اينكه كى است و چه كاره است.
گرافولوژيست برايش ميگويد:
اگر چه به زبان فارسى آشنايى ندارد. اما بعض نامه هاى فارسى با خط زيبا راديده است. از نظر وى اين شخص
- يا مطلق بيسواد و دغل باز است.
- اگر با سواد باشد، فاقد عقل و صداقت است.
در هردو صورت قابل استخدام نميباشد.
اگر استخدام شود، شركت و موسسه را به خطر سقوط مواجه ميسازد.