-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۶, دوشنبه

کمپنی یونوکال که از مسعود شکست خورده بود، دو باره بر می گردد

استاد مسعودقرار گفته ها، در مذاكرات خليل زاد و طالبان علاوه از موضوعات ديگر ، چه گونگي پروژه هاي اقتصادي مطرح شد.
در زمان رياست جمهوري كرزي دو اتفاق جالب مشابه به اين موضوع مطرح بود:

١- دادن بالا تر از يك  يك مليون دالر به تعداد از محلات به صورت مستقيم از جانب امريكايي ها ، بدون موافقه دولت و خبر دادن والي ولايت،  اين محلات مستقيما از جانب امريكايي ها تمويل مي گرديد و محل تطبيق سياست هاي ايشان بود ،كه در آن زمان سرو صدا هاي زيادي را به وجود آورد؛ ولي قوت هاي امريكايي به كار خويش ادامه دادند، اين امر براي امريكايي ها مفديت هاي زيادي را بوجود آورد، دليل همان موجوديت فساد و جلوگيري از  تلف شدن وقت بود.
٢- امريكايي ها در نظر داشتند تاجغرافياي را براي طالبان ، البته همان محلات كه آنان در آنجا حاكم اند ؛ حاكميت  طالبان قبول كنند و در يك جغرافيا عملا دو حاكميت ظهور كند تجربه سودان بصورت كوچتر بدون به رسميت شناختن رسمي آنان.اين طرح از جانب افغانستان و طرفداران افغانستان واحد رد شد و مقاومت شديد پارلمان إنزمان براي اولين بار انقلابي گري پارلماني را به نمايش گذاشت.
حالًا بار ديگر امريكا براي بيرون شدن از جنگ كمك هاي كه براي افغانستان تخصيص داده مي شود ، مي خواهد بدو حصه مساوي و برابر و يا چند و چند ميان دولت و طالبان تقسيم كند، و عملا همان طرح قبلي  شناسايي محلات كه طالبان در آن حاكم اند ؛ رويدست گيرد.
اين امر برسميت شناختن از جانب امريكا تلقي مي شود، طالبان به اين نكته اساس پي برده اند و در همان نكته شوت به گل مي كنند و به يقين گل مي زنند.
از جانب ديگر مثلا پرداخت يك مليارد دالر و يا بدبينانه ١٠٠ مليون دالر از جانب امريكا به طالبان معني بسيار بزرگ براي طالبان و حاميان منطقوي آنان دارد.
سوال عمده بر  تعريف امنيت ملي است:
- كدام كشور ها در اين جغرافيًا به تطبيق كدام پروژه ها  اجازه داده مي شوند.
پرسش عمده مانند ٢٥ سال پيش باقيست :
١-آيا شركت اونيكال كه ماموريت انتقال گاز تاپي راداشت   و خليل زاد روزگاري كارمند اين شركت بود چگونه عكس العمل نشان خواهد داد.؟
٢-آيا شركت هاي ديگر  حاضراند، دولت تركمنستان چگونه خواهد انديشيد؟
مي دانيم رقابت قاتلانه ميان اونيكال  امريكايي و بريداس   أرجنتايني باعث سقوط نظام مجاهدين و به قدرت رسي طالبان از جانب اونيكال امريكايي بود.
وحالًا بازهم اونيكال گام فراتر گذاشته است، و طالبان  را نمي دانم در كجاي قدرت جا خواهد داد تا هدف ٢٥ سال پيش كه با حادثه ١١ سيپتمبر ناكام شد، دوباره به كرسي بنشاند
عشق آباد
دوشنبه
١٦ سرطان
ساعت ٣.٠٠ بعد از چاشت