-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳, جمعه

مارشال دوستم: او امریکایی ها، از چند موترسایکل سوار فرار می کنین؟

نکات عمدۀ سخنان مارشال دوستم درگفت وگو با فرحناز فروتنمارشال گفت: طالبان اصلاً القاعده هستند که تحت پوشش طالبان فعالیت می کنند.
مگر آی اس آی از آسمان تا شده، ما یک سر و آن ها سه سر دارند؟ ما چرا تجربه نمی گیریم؟
طالب دور امارتی خوده تیر کده. حکومت آن ها مورد قبول یک میده طفل هم نیس. امارت، بهانه گیری برای دوام جنگ همین است. 

فعلاً  در مورد حکومت مؤقت چیزی از پیش گفته نمی توانم. طالبان قوی نیست؛ ما در تصمیم گیری ضعیف هستیم. مدیریت ما ضعیف است. من به جنرال سکات میلر یاد آور شدم که شما از چند تا موترسایکل سوار شکست خورده طرف واشنگتن میرین؟ 
دولت سرما شش باور بکنه. موترسایکل درافغانستان ارزان میشه.
به طالبان میگویم: 
تمام کشته گی های دشت لیلی ره جنرال ملک کشته بود. 

در روش طالبان کدام تغییری مشاهده نمی شود. ما و حکومت باید چالبازی را کنار بگذاریم. وحدت و همبسته گی خوده داشته باشیم. با باید نیروهای دفاعی و امنیتی را تقویت کنیم.
امریکا فراموشکار است. سکات میلر همی گرهی که به دست باز می شود چرا به دندان باز می کنید؟ آن ها بالای ما باور نمی کنند. خوب می دانند که ما از عهده تأمین امنیت بر می آئیم؛ مگر اعتماد نمی کنند.

از نظر امنیت کاری را که ما می توانیم، از دست کس دیگری پوره نیست. دوستم وقتی به میدان آید، در سه ماه کار فیصله می شود.
از حمایت خود در سال 2014 از اشرف غنی پشیمان نیستیم؛ شرایط همان رقم بود. من از موقف خود راضی هستم.
در چنگ غورماچ که دشمن سرکاروان ما حمله ورشدند ارگان های امنیتی و کشفی دولت هیچ کمکی انجام ندادند. حتی رئیس امنیت به دیدن من نمی آمد؛ حال آن که وظیفه ای را که ما انجام می دادیم؛ وظایف آن ها بودیم. درمخابره می گفتند یک هزارنفرهم کشته شود، نمانین که دوستم زنده برود. دست کم 52 تن از افراد من کشته شدند.
دوستم منازعه اش با احمد ایشچی را هم روایت کرد که در واقع افسانۀ تاریخی و حل ناشده بین ارباب و فقیر را بازتاب می داد.