-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

اقامه نامۀ داود ناجی علیه خودش در ۲ سال پیشداود به احتمال به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به «آینده» باید از مسیر ارگ عبور کرد. اما به نظرمن، «آینده» در نسوج همان اقامه نامه دو سال قبلی که وی مرقوم کرده، متجلی است.


ناجی به عنوان یک فرد حق دارد برای خودش سمت و سو تعیین کند. اما وی دیرهنگام درحاشیه باشگاه ارگ برای خودش جای پا بازکرد. او درست زیر همان سقفی رفت که کشتار جنبش روشنایی در آن طراحی شده بود.
 تنها پرسشی مطرح این است: چی به دست آورد؟ نکته ای باریک آن است که مشارالیه برای جنبش روشنایی، آینده یی نمی بیند؛ یا نتیجه گرفته است که آینده، از مسیر ارگ می گذرد. متن اقامۀ ناجی، او را همیشه دنبال خواهد کرد.